Am  G     F          G               C                             F                         F                       G                        Am        

|---------------------||-----------------------||                    |-------| |-----------| |-------| |---|  |   |

 یه پنجره با یه قفس . یه حنجره بی هم نفس                    سهم من از بودن تو . یه خاطرس همینو بس

 

Am     G             F                 G          C                           F                               G     C       Am

 |          |      |                                |                          |          |                  |              |       |

 

 تو این مثلث غریب . ستاره هارو خط زدم                      دارم به آخر میرسم . از اون ور شب اومدم

 

 

 ملودی با سوت                                                                                                                    Am   G    F

 G   G            C                  F                           F    C               G      Dm                Am            |__|__|      

 

 |                       |      |                 |    |                             |                   |            |    |                 |

یه شب که مثل مرثیه . خیمه زده رو باورم                          میخوام تو این سکوت تلخ . صداتو از یاد ببرم

Am    G     F               G       G    C            F                                    F   C                G      Dm            Am

 |                  |      |                  |   |                                    |            |    |        |               |___|___|

 بذار که کوله بارمو . رو شونه شب بذارم                              باید که از اینجا برم . فرصت موندن ندارم

 Am     G        F  EmAm   G             Am                              AM       G              F  Em-Am  G     Am 

 

|           | |___|      |               |      |                                   |                 |  |___|      |         |      |   

داغ ترانه تو نگام .   شوق رسیدن تو تنم                                  توحجم سرد این قفس .   منتظر پر زدنم

 

 

 Am    G          F             G        C                                                   F    C           G     C       Am

 |            |    |              |    |                                                 |          |               |          |   |

من از تبار غربتم . از آرزوهای محال                                       قصه ما تموم شده . با یه علامت سوال

Am    G     F               G       G    C            F                                  F   C                G      Dm            Am

 |                  |      |                  |   |                                   |            |    |        |               |___|___|

 بذار که کوله بارمو . رو شونه شب بذارم                              باید که از اینجا برم . فرصت موندن ندارم