علامت سوال 

--->
G# F# E - E F# F# (x2) :Intro
G#m F# E F# G#m (x2) and

E ............................ F# ........ G#m
یه پنجره با یه قفس یه حنجره بی هم نفس 
.................... #G#m F# B .................. F
سهم من از بودن تو یه خاطرست همینو بس
.............. #E ........................... F
تو این مثلث غریب ستاره ها رو خط زدم
................ #G#m F# .. B ............. F
دارم به آخر میرسم از اونور شب اومدم

--->
G#m F# E G#m - G#m F# E G#m (2) :solo

E . B ........... F# C#m ........... G#m
یه شب که مثل مرثیه خیمه زده رو باورم
G#m F# B .................. F# ........................ E
میخوام تو این سکوت تلخ صداتو از یاد ببرم
E . B .............. F# C#m ..... G#m
بذار که کوله بارمو رو شونه شب بذارم
G#m F# B ..................... F# ............... E
باید که از اینجا برم فرصت موندن ندارم
[down stroke]
G#m . F# ........ E F#7 G#m F# G#m
داغ ترانه تو نگام ---- شوق رسیدن تو تنم
[down stroke]
G#m F# .. E F#7 .. G#m F# .... G#m
تو حجم سرد این قفس ---- منتظر پر زدنم
E ................ F# ....... G#m
من از تبار غربتم از آرزوهای مهال
G#m F# .. B ........... F# ............... E
قصه ما تموم شده با یه علامت سوال

بذار . . .

باید . . .