آکورد و شعر من مرد تنهای شبم از حبیب

ریتم6/8 سنگین

 

Em......................D...........................................................C..................Em

من مرد تنهایی شبم.....................مهر خاموشی بر لبم

Em.........................D....................................................C.......................Em

از شهر تو من رفته ام.................دل از همه گسسته ام

D............................................................................C..................Em

بی فکر فردا...........................با خود و تنها

D........................C.......................................................................Em........................D

عابر این شبها منم.....................تنهای تنها غمگین و رسوا

ِD.........................C...............................................................Em....................D

تنها و بی فردا منم....................من مرد تنهایی شبم

D..................C.................................................................Em..............................D

صد قصه مانده بر لبم...............تنها و غمگین رفته ام

C...................................................Em..................................D

کوله بارم را بسته ام................تنهای تنها

Em...................................................................D..............................

غمگین و رسوا.....................تنها و بی فردا منم