تو از کدوم قصه Dm  ای که خواستنت عاد Am ته

Am نبودنت فا Dm جعه بودنت امنی E ته

Am تو از کدوم  Dm سرزمین تو از کدوم هوا Am یی

Dm که از قبیله ی من یه آسمون جدا E یی

Am اهل هر جا E که باشی قاصد ش F کفتنی

Dm توی بهت و دغد E غه ناجی قلبAm  منی

پاکی آبی یا Dm  ابر نه خدا یا شب Am نمی

قد آغوش مF نی  Dm نه زیادی  Am نه کمی

منو با خودت Dm ببر ای  G تو تکیه گاه Am  من

خوبه مثل تن E تو با تو همسفر  Am شدن

منو با خودت Dm  ببر من  G به رفتن قا Am نعم

خواستنی هر چی که E هست تو بخوای من قاAm نعم

E منو با خودت بAm بر E  منو  با خودت بAmبر


یه خرده نظر هم بدید بد نیست بی معرفتا !