ریتــم : ۴/۴ رومبا

Am یه روز میام به جستجو
F فقط به خاطر Em تو
Gعشق ومیزارم پیش روت
Fفقط به خاطرAm تو
Amدنیا رو عاشق میكنم
Fفقط به خاطرEm تو
Gغرق شقایق میكنم
Fفقط به خاطرAm تو
AMهفت شهر عشق ومیگذرم
توروتاF قصه میبرم
دل رو بهG جاده میسپرمF
ستاره هاAm رو میشمرم
فقط به خاطرF تو
برای عشقتG جون میدم
معنی دیووFنگی رو
Gبه آدما Amنشون میدم
Amتا اخر دنیا میرم
Emبه دیدن خدا میرم
Fمیرم به جنگG سرنوشت
Gبرات میسازم یه بهشت
Fغریبو بی Gنشون میشم
هرچی Emبخوای همونF میشم
میام Amو پیدات Fمیكنم
یه Gعمر تماشاتAm میكنم